Kata per stijlOnderstaand vindt u een lijst met de kata die beoefend worden per stijl. Door de oorsprong van karate worden vele kata in meerdere stijlen beoefend, zij het anders in detail. Als er meerdere namen staan zijn die de oorspronkelijke (uit Okinawa afkomstige) naam, en de twee Japanse schrijfwijzen.

GOJU-RYU KATA
Fukyu/Fukyugata/Gekisai
Kururunfa
Saifā
Sanchin
Sanseiru/Sanseru
Seipai
Seisan/Seishan/Hangetsu
Seiyunchin/Seienchin
Shisochin
Suparimpei/Suparinpei/Pechurin
Teisho
Tensho

SHITO-RYU KATA
Annan
Annanko
Aoyag (Seiryu)
Chatanyara Kushanku
Chinte
Chinto/Gankaku
Fukyu/Fukyugata/Gekisai
Gojushiho/Useishi
Hakucho
Heiku
Jiin
Jion
Jitte
Jyuroku
Kururunfa
Kusanku/Kosoku/Kanku/Koshokun
Matsukaze/Matzukaze
Naihanchi/Tekki
Nipaipo/Neipai
Niseishi/Nijushiho
Pachu
Paiku
Papuren
Passai/Bassai
Pinan/Heian
Rohai/Meikyo
Saifā
Sanchin
Sanseiru/Sanseru
Seipai
Seisan/Seishan/Hangetsu
Seiyunchin/Seienchin
Shisochin
Sochin
Suparimpei/Suparinpei/Pechurin
Taikyoku
Tensho
Unsu/Unshu

SHORIN-RYU KATA
Ananku
Kihon
Wankan
Chinto/Gankaku
Gojushiho/Useishi
Jion
Kusanku/Kosoku/Kanku/Koshokun
Naihanchi/Tekki
Passai/Bassai
Pinan/Heian
Rohai/Meikyo

In sommige dojo:
Teisho
Ten No Kata
Chatanyara Kushanku
Chinte
Fukyu/Fukyugata/Gekisai
Taikyoku
Wansu/Wanshu/Enpi

SHOTOKAN KATA
Nijuhachiho
Jiin
Jitte
Niseishi/Nijushiho
Sanchin
Seisan/Seishan/Hangetsu
Sochin
Unsu/Unshu
Chinte
Taikyoku
Wansu/Wanshu/Enpi
Wankan
Chinto/Gankaku
Gojushiho/Useishi
Jion
Kusanku/Kosoku/Kanku/Koshokun
Naihanchi/Tekki
Passai/Bassai
Pinan/Heian
Rohai/Meikyo

SHURI-RYU KATA
Dan Enn Sho
Empi Sho
Go Pei Sho
Nan Dan Sho
Tensho
Ananku
Sanchin
Taikyoku
Wansu/Wanshu/Enpi
Kusanku/Kosoku/Kanku/Koshokun
Naihanchi/Tekki
Passai/Bassai

In sommige dojo:
Hakutsuru

WADO-RYU KATA
Kihon
Jitte
Niseishi/Nijushiho
Seisan/Seishan/Hangetsu
Chinto/Gankaku
Jion
Pinan/Heian
Rohai/Meikyo
Wansu/Wanshu/Enpi
Kusanku/Kosoku/Kanku/Koshokun
Naihanchi/Tekki
Passai/Bassai

Sommige dojo:
Suparimpei/Suparinpei/Pechurin

ISSHIN-RYU KATA
Sunsu
Seiyunchin/Seienchin
Sanchin
Seisan/Seishan/Hangetsu
Chinto/Gankaku
Wansu/Wanshu/Enpi
Kusanku/Kosoku/Kanku/Koshokun
Naihanchi/Tekki

GENSEI-RYU KATA
Sansai
Wankan
Taikyoku
Pinan/Heian
Rohai/Meikyo
Passai/Bassai
Chinto/Gankaku
Kusanku/Kosoku/Kanku/Koshokun
Naihanchi/Tekki

KYOKUSHINKAI KATA
Garyu
Yantsu
Yantsu
Kururunfa
Saifā
Seipai
Teisho
Fukyu/Fukyugata/Gekisai
Tensho
Suparimpei/Suparinpei/Pechurin
Sanchin
Taikyoku
Pinan/Heian
Kusanku/Kosoku/Kanku/Koshokun

TOON-RYE KATA
Nipaipo/Neipai
Sanseiru/Sanseru
Jion
Seisan/Seishan/Hangetsu
Suparimpei/Suparinpei/Pechurin
Sanchin

Sommige dojo:
Tensho

UECHI-RYE KATA
Kanchin
Kanshiwa
Kanshu
Seichin
Seiryu
Sanseiru/Sanseru
Seisan/Seishan/Hangetsu
Sanchin

YOSHUKAI KATA
Zen Shin Ko Tai